Auction 14
Jan 10, 2018 (Your local time)
Israel

The auction has ended

LOT 3:

ספר עיני יצחק ביאורים וחדושים על ספר עין יעקב מרבי יצחק אהרן המגיד מולקומיר

Sold for: $30
Start price:
$ 20
Estimated price:
$40 - $60
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only
tags: Books

ספר עיני יצחק

ביאורים וחידושים על עין יעקב ח"א ברכות וסדר מועד

מאת רבי חיים יצחק אהרן (רפפורט)המגיד מוילקומיר 

ווילנא תרל"ח 1878               מהדורה ראשונה

מצב טוב כריכה ישנה

חתימות בעלות מנכדי רבי שמואל סלנט

רבי חיים יצחק אהרן (רפפורט)המגיד מוילקומיר נולד בשנת תקס"ב בעיר סלונים לאביו רבי יהודה לייב, הוא גדל מנעוריו מתוך עוני ודחקות ועם זאת עלה והתעלה בתורה ויראת שמים טהורה כאחד הגדולים, בשנת תר"א נתמנה למגיד בעיר אישישוק שם עברו עליו צרות וממנה עבר לעיר ווילקומיר שם היה למגיד ועל שמה התפרסם, בשנת תרמ"ב היה בירושלים ובה נפטר בשנת תרס"ד בהיותו בן מאה ושתים ושנה, בחייו פרסם עשרות רבות של ספרים באגדה בדרוש ובמוסר והם מלאים בתורה ויראת שמים ומעוטרים בהסכמותיהם של גדולי הדור המרבים בשבחו של המחבר וספריו, בין ספריו נמנים הספרים: 'זקן אהרן' 'כליל תפארת' תקנת השבים ועוד ועוד, ספרו 'עיני יצחק' על עין - יעקב הוא מהמפורסמים שבין ספריו.