Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos
Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 5:

נדיר: ספר הישר וינציאה שפ״ה   ״והוא ספר קדמון חובר בימי קדם והרוצה לדעת זמן חבורו ושם מחברו יקרא בהקדמת ...

Vendido por: $750
Precio inicial:
$ 500
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

נדיר: ספר הישר וינציאה שפ״ה   ״והוא ספר קדמון חובר בימי קדם והרוצה לדעת זמן חבורו ושם מחברו יקרא בהקדמת הספר והוא סיפור  פרשיות חמשה חומשי תורה וקצת ספר יהושע ושופטים ״ מהדורה ראשונה ונדירה.


לפנינו עותק נדיר מאד  ( ראה גנזי ישראל, ערך מס' 1285) 

ונציה שפ״ה 

(עיין בשם הגדולים חלק סיפורים-י אות עג מה שהביא על ספר זה ושם נכתב 
״ספר הישר - הנדפס מספורים ובפרט מלחמת השבטים עם הכנענים דברים מבהילים וכתוב שם דבחרבן נמצא זקן אחד והוא נחבא בתוך הקיר ועמו כמה ספרים יקרים וספר זה בתוכם. ורבים אינם מאמינים בס' הנז' אבל הילקוט מביא ממנו ובעל הילקוט היה בתחלת האלף הששי, וגם רבינו בחיי בספרו פר' וישלח הזכירו בפשיטות, אך הרמב"ן בפירושו נראה כמסתפק שכתב ואם נאמין בספר מלחמות בני יעקב ע״ש)  
 


מהדורה ראשונה זו נדירה ביותר כולל הדף האחרון שלא נמצא בכל העותקים הכולל את הסכמת רבני ונציה ואת רשיון ההדפסה דף אחרון זה נדיר מאד  

מפרט קנח, [2] דף כריכה ישנה
בכמה דפים קרעים והדבקות