Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos
Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 38:

חתימות:צח ואדום קושטא ת״ק ספר נדיר

Vendido por: $150
Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

חתימות:צח ואדום קושטא ת״ק ספר נדיר
  1. ספר צח ואדום קושטא -ת״ק מאת המקובל רבי רפאל טריווש ובו תפילות ובקשות  עבור מי שמבקש לעלות לארץ ישראל. כולל הלכות ותיקונים שונים, ביניהם תיקון חצות ותפילות נוספות לזמנים במעגל השנה, ולמקומות שונים בארץ ישראל. בהקדמתו מסביר המחבר מדוע בחר האר״י הקדוש לא להתיישב בירושלים.

בשער הספר חתימות חשובות 


מצב כללי טוב - בינוני חסרים מספר דפים בסוף הספר כריכה חדשה נאה