Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 4:

עותק מיוחס: תורת האדם - ויניציאה, שנ"ה
תורת האדם - דיני אבלות בשלושים שערים, עם שער האחרון הנקרא ...

Vendido por: $340
Precio inicial:
$ 300
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

עותק מיוחס: תורת האדם - ויניציאה, שנ"ה
תורת האדם - דיני אבלות בשלושים שערים, עם שער האחרון הנקרא "שער הגמול" - "בדין וחשבון הראוי לתת אחר המוות". לרבנו משה בן נחמן - הרמב"ן. ויניציאה, שנ"ה.

שתי הערות בכתב יד הגאון רבי חביב טולידאנו, חתומות "נחט"ן" [נאום חביב טולידאנו נר"ן]. בהגהה השנייה הוא כותב: "זאת היא תשובות הרמב"ם והאמת אתו כמ"ש [כמו שכתבתי] בספר 'תרומת הקודש', נחט"ן".

רבי חביב טולידאנו (תק"ס-תר"ב), מרבני מרוקו בעיר מכנאס, התפרסם בעיקר מספריו "פה ישרים" על הגדה של פסח עם ביאורים על פי הסוד, ו"תרומת הקודש" - שו"ת נגד הטענות האפיקורסיות על התורה ועל קבלת רבותינו. חיבר עוד ספרים רבים בכל חלקי התורה.
קח דף. 19 ס"מ.
מצב: טוב. פגמים ונקבי עש.