Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos
Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 33:

ספר ברית יצחק אמשטרדם תרי"ב עם חתימות המו"ל בכתב ידם

Vendido por: $50
Precio inicial:
$ 50
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

ספר ברית יצחק אמשטרדם תרי"ב עם חתימות המו"ל בכתב ידם
ספר ברית יצחק – להורות בו ליל שמיני קודם המילה – יצא לאור שלישית בהוספות ותיקונים בהסכמת דייני שתי בתי בני ישראל בעיר הזאת ושאר גאוני ארצינו בהגה"ה מדוייקת – ע"י כ"ה שמעון בן כ' אפרים הייגמאנס, וכ"ה דוד בן כ' יחזקאל שליהם.
אמשטרדם תרי"ב
בהקדמת הספר חתימת המוציאים לאור – בכתב שמעון הייגמאנס, ודוד שליהם

ללא כריכה מצב טוב קרע קל בדף השער