Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos
Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 30:

עותק מפואר:הקדשת רבי אברהם פלאג׳י על ספר תורה וחיים שאלוניקי תר״ו


Precio inicial:
$ 300
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

עותק מפואר:הקדשת רבי אברהם פלאג׳י על ספר תורה וחיים שאלוניקי תר״ו

עותק מפואר ומרשים עם כריכת עור מקורית דפים עבים ויפים ספר תורה וחיים, ליקוטים במעלת התורה. מאת רבי חיים פלאג׳י מהדורה ראשונה 

בדף השער הקדשה נאה כפי הנראה בכתב יד רבי אברהם פלאג׳י בנו של המחבר 


ו, מג, מה-קח, [2] דף. מצב טוב מאד כריכת עור מקורית עותק מרהיב