Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 23:

נדיר עותק מפואר: תהילים ספר חוזה דוד אמשטרדם תפ״ד

Vendido por: $300
Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

נדיר עותק מפואר: תהילים ספר חוזה דוד אמשטרדם תפ״ד

עותק מפואר עם כריכת קלף מקורית ספר חוזה דוד פירוש על ספר תהילים מאת הגאון המקובל רבי חיים חזן מגדולי החכמים בירושלים,


הסכמות משני רבני אמסטרדם, רב ק"ק אשכנזים ורב ק"ק ספרדים, רבי שלמה אאיליון. וכן הסכמות מרבני אזמיר: הרב בנימין הלוי, הרב יצחק הכהן רפפורט והרב אליהו הכהן. קרא לספרו כך ”להיות שמי וכינויי, ולהיות כל העניין לחזות בנעם אמרות טהורות של דוד המלך ע"ה“ מהדורה ראשונה של חיבור מפורסם זה עותק מפואר ונדיר דפים איכותיים עם כריכת קלף מקורית 


מצב מצוין עותק שלם