Auction 23 Rare books. Manuscripts. Hasidism. Research and bibliography
Jun 15, 2021
Levi Eshchol 14, Jerusalem, Israel

The auction has ended

LOT 46:

Huge Collection of [45] Books that were Printed in Jerusalem – 1840s-1940s

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $4,250
Start price:
$ 2,000
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags:

Huge Collection of [45] Books that were Printed in Jerusalem – 1840s-1940s

אוסף ענק ונדיר ביותר של ספרי דפוסי ירושלים מכל הזמנים – שלא היה כדוגמתו מעולם בתולדות המכירות פומביות – ספריה שלימה.

באוסף מאות ספרים שנדפסו בירושלים. בכל הנושאים: קבלה, שו"ת והלכה, חידושי ש"ס, חידושים על התורה, מוסר, ספרי תפילה ומחזורים, היסטוריה, ביבליוגרפיה ועוד. שנות התר' והתש'.

חלק 1 ספרים שנדפסו בשנות הת"ר: התיאור כדלהלן הינו בסדר אקראי, ללא סדר שנות ההדפסה או נושא. 

• ספורים, חלק א. תרנ"ט • נוצר חסד, על פרקי אבות. תרע"ב • אורח חיים תיקון כרת תר"ן • סליחות ליום ז' אדר, תרס"ה • פרי עץ הגן, חלק א. תרס"ד • חתם סופר, חלק ב, על מסכת פסחים, תרנ"ד • בית דוד, תרס"ד • בירורי המדות, תרפ"ג • בני משה, תרס"ד • שכל טוב, תרפ"ג חתימה "הצעיר עבדיה הדאיה" שתי חלקים א-ב • קול גדול שו"ת חלק א, תרס"ז • ישוב ארץ ישראל, תר"ץ • מחזיקי הדת, תרפ"ו • דרכי ציון, תרצ"א • כנסת אליהו, תרצ"א • אורח חיים, רבי יעקב חי בורלא, תר"ן • מבאר חיים, תרע"ד • כור זהב, תרצ"ו • יריעות שלמה, תרס"ט • אזן אהרן, תרמ"ו • עטרת זהב, חוברת שניה, תרנ"ח • שלמה חדשה, תרצ"ט • פולמוס, קונטריס קול תחנה, קול טחנה. תרע"ב, שני עותקים • אריה שאג, חלק א. תרפ"ג • ישועה ורחמים על פרקי אבות, תרע"ב • שער המפקד, תרע"ט • ותתפלל חנה, חלק א-ב. תרמ"ט • כל המצוה, חלק א, תרנ"ה חתימה "הצעיר שלום הדאיה" • שארית יעקב, תרמ"ו • שער טעמי המצות, תרצ"ג • ליקוטי מוהר"ן תרצ"ו • תולדות אהרן ומשה ואפ"ר יצחק, תר"ל • סדור בית אברהם, חלק א, תרצ"ב • שערי צדק, תרכ"ד • אהל יצחק, תרצ"ט • כף החיים, חלק ד, תר"פ • כג"ן הירק, שני כרכים, תרס"ט • מעם לעז, שמות חלק ב. תרמ"ו • לב העיברי, תרפ"ד • שער רוח הקודש, תרל"ד • קונטרס, הכשרת התורה, תרצ"ה • נחמות ישראל, תרס"ב • קול יעקב, תר"ע • כף החיים, חלק ח. תרצ"ג • אשר לשלמה, תרס"א • ידי אליהו, חלק א תר"צ • ידי אליהו, חלק ג, תרצ"ז • לב מרפא, תרמ"ז הקדשת המחבר רבי רפאל מאיר פאניזי'ל בכתב יד בעמוד אחר השער בחתימתו • לקט יוסף, תר"ס • השער השביעי, שער רוח הקודש, תרע"ב • מתורת צבי יוסף. תרפ"ה • מאמר הגאולה, עם אור נערב, תרצ"ט. 9 עותקים • מעיני הישועה. על מסכת בבא בתרא. תר"ע • גידולי ציון. חלק ב, תרצ"ג • מגנזי ירושלם, חוברת י"ח. תרצ"א • יצב גבולות, תרס"ד • לב העברי, חלק א-ב. תרפ"ח. כרוך עם: • צוואת משה, תרפ"ד • סדור, סדר רב עמרם השלם. תרע"ב. שני חלקים • ראה מעשה, תרס"ב • שפת אמת (רבי אליהו משען) תרס"ד • כרסייא דאליהו, תרס"ו • חדושי הרשב"א על מסכת נדה. תרצ"ח. הקדשת העורך והמביא לדפוס רבי יצחק מאיר בן מנחם פניצר • זמרת הארץ, תרצ"ב • פי הבאר, תרס"ח • כרם שלמה, תרצ"ו. שני חלקים • שמחת כהן, חלקים א-ב. תרפ"א • שער מאמר רשב"י ומאמרי רז"ל. תרנ"ח • בית לחם יהודה, חלק ב. תרצ"ז. שני עותקים • שלחן גבוה, תרמ"ד • תהלים, עדות ביהוסף. תרפ"ו • צעקת בני ישראל, תרפ"ד • יריעות שלמה, תרס"ט • שמש ומגן, תרנ"ג • מבאר חיים, חלק א. תרע"ד • אברהם אברהם, חלק א. תרפ"ז • פרי אלימלך, תר"ץ • יאיר נתיב, ואהבת השם. תרצ"ט • שמו יוסף, תרס"ז • מאיר בת עין, תרפ"ח • פטר רח"ם, תרע"ג • אורח חיים, תקון כרת. תרצ"ה • בכורי אברהם, תרע"ט • פרשת המלך, חלק א. תרצ"ח • שערי רחמים, תרפ"ו • פלא יועץ, חלק א – ב. תרס"ג • מחזור אהלי יעקב, ליום כיפור. תר"ע • ברכת יוסף, חלק א-ב. תרפ"ז. שני כרכים • גידולי ציון, חלקים ג, ד, ו, ח, ט. תרצ"ד-תרצ"ז. כרוך עם: • כי האדם עץ השדה. תרצ"ז. כרוך עם: • עמודים, תל אביב, תשי"ב • המעשר והתרומה. תרצ"ט. כרוך עם: • שדה יצחק. תש"ג. כרוך עם: • פרי צדיק. תרצ"ח. כרוך עם: • כרם שלמה. תרצ"ח. כרוך עם: • הילולא דרשב"י. שיר בר יוחאי. תש"א • שערי רחמים, חלק ב. תרס"ב, הקדשת המוציא לאור "רבינו מאיר פראנקו" בדף הכריכה • ישמח לב, תרל"ח • אורח נאמן חלק א-ב, תרפ"ד • אורח נאמן חלק ג. תרפ"ו • חדושי רמב"ן על הש"ס. שני חלקים, ירושלים, תרפ"ח • שמח לבי, תרמ"ד • נתיבות החיים, כ"ג דרושים "נתיבות". תר"ע • כפתור ופרח, תרנ"ז • מים עמוקים, תרע"א • חדושי וכללות הרז"ה, תרמ"ה • קצות השלחן, חלק א, תרפ"ו • קצות השלחן, חלק ג', תרצ"א • קצות השלחן חלק ו', תרצ"ט • קצות השלחן, חלק ד, תרצ"ג • אהבת עולם, תרס"ג חתימה "יצחק בן דוד בוזאגלו" • אבני המקום, תרפ"ו • רמת שמואל, תרפ"ז • משפטים צדיקים, חלק א, תרצ"ה • כסף צרוף, תרפ"ו • אורח חיים, תרצ"ה • שמש ומגן, תרנ"ג, הקדשה ארוכה בכתב יד • זכרונות אליהו, תרצ"ו • הגורלות, , תרע"- • קומי רני, תרפ"ה • רפואה וחיים מירושלם, תרצ"א • אבן פנה תר"צ • וידבר דוד, תרפ"ז • אברהם אברהם, חלק א, תרפ"ז • ילקוט המכירי על משלי, תרס"ב • נר המערב, תולדות ישראל במארוקו, תרע"א. הקדשת המחבר יעקב משה טולידאנו • דבר שאול, תרפ"ח • חוט המשולש, תרצ"ב • כף החיים, אורח חיים, תרס"ה • חוג הארץ, תרפ"ז • שערי צדק לזרע יצחק, תר"ג דפוס ב"ק חסר שער • ויחי יוסף, תרפ"ט • מבאר חיים, חלק א, תרע"ד • ע"ם מרדכי, תרצ"ג • מבשר ואומר נחמות מנחם, תרפ"ח • • ספר וזרח השמש, מאת רבי שלום מלכא, ירושלים, תרנ"ח • ספר דרכי איש, דרושים מאת מוה"ר נסים שמואל יאודה ארוואץ. תרל"ה. שער באותיות מוזהבות. כולל גם קונטרס כבוד הרב - ההספדים השונים על המחבר.[2], קיח. חותמת הראשון לציון רבי אברהם אשכנזי לאחר הסכמתו בדף מעבר לשער. כרוך עם: • ספר איש צעיר. מאת הרב יוסף רפאל בן יצחק חיים עוזיאל. ירושלים, תרל"ד. דפוס ישראל ב"ק • תבואות הארץ ספר ב' מתוך אוצר ספרות ארץ ישראל. מאת הרב יהוסף שווארץ. תר"ס. חותמת מובלטת "DAVID YALLIN-דוד ילין ירושלים" • קול מבש"ר. מאת רבי שמעון הורוויץ. תרפ"ג • ספר קיצור חובת הלבבות. תרפ"ט. רישום בעלות "חיים ישראל האלטאווסקי" • ספר אזן אהרן חידושי תורה לפי סדר הא' ב'. מאת רבי אהרן בן עזריאל תרמ"ו. מהדורה יחידה. בדף השער רישום בעלות בכתב ספרדי. חותמות רבי חיים שלום הלוי סג"ל - גאון ומחבר ספרים מצאצאי הרבי הזקן מחב"ד, התמנה על ידי הרבי ל'בעל הבית' על ארץ ישראל כחלק מה'או"ם החסידי'. חתימה "ה' משה בן יוסף הכהן ס"ט". מצב טוב. כריכה מקורית עם שדרה מעור. דפים שבירים • סדר תקון חצות. תרנ"ז. מהדורה שיצאה לאור ע"י גדולי המקובלים בירושלים בתקופה ההיא • תמונת הריאה. עם קיצור הלכות שחיטה. מאת רבי יהודה ליב בן עוזר. תרס"ז. שני עותקים. שניהם ללא הדף המקופל של תמונת הריאה • אמרות טהורות. מאת רבי דון אברהם חיון. ספר ב. תרס"ג. (לפנינו דף שער ושני דפים אחריו) • מבחר הפנינים. תר"ף. חסר שער דף אחריו ודף אחרון • הדפוס העברי בארצות המזרח. מאת אברהם יערי. חלק א-ב. תרצ"ז-ת"ש • שלחן ערוך אורח חיים. עם ספר כף החיים חלק א. מאת רבי יעקב חיים בן יצחק ברוך סופר. תר"ע • כף החיים חלק ג'. אורח חיים. תרע"ה • כף החיים חלק ד'. אורח חיים, תר"פ • כף החיים חלק ה' אורח חיים, תרפ"ד • ספר כף החיים. על שולחן ערוך אורח חיים חלק ו. תרפ"ח • ספר כף החיים על שולחן ערוך אורח חיים חלק ז. תרצ"א • ספר כף החיים על שולחן ערוך אורח חיים, חלק ח. תרצ"ג • חוברת תורת ארץ ישראל. ירחון רבני מרכזי. תמוז-אלול תרצ"ז • חוברת שיר השירים. מאת נחום פינקעלשטיין. ירושלים-ניו יורק, יידיש. תרפ"ט • שיר השירים עם פירוש משיב נפ"ש. מאת נחום פינקעלשטיין. תרצ"ט • ספר לקח טוב, מאת שלמה יאנאווסקי. תרפ"ו • אדמת קדש היא ארץ ישראל לגבולותיה. מאת רבי יצחק גולדהאר. תרע"ג. שלשה עותקים • חלקת מחוקק, חוברת ה. מאת אשר ליב בריסק. תרס"ו • שער ספר פרי הארץ. חלק שלישי. מאת רבי אליהו מזרחי. תרס"ה • ספר ראשון לציון, על יורה דעה. מאת רבי חיים אבן עטר, תרע"ה • על הכלבת או מחלת החיות השוטות מאת ד"ר אריה בהם. תרע"ד • לשון חסידים, תרמ"ח (קטן) • אגרות שלום, מאת רבי מנחם מנדל ממינסק. תרל"ה • דרכה של תורה, תרפ"ז. נדפס בלא שער • קונטרס החליבה. מאת רבי אברהם חיים נאה. תרצ"ט • אבני המקום. מאת רבי יעקב דוד מרדומסק. תרפ"ו • שש חוברות "המסדרונה". מאת רבי חיים הירשענזאהן. שנה שניה חוברות א, ג, ו, ז, ט, יב. תרמ"ז-תרמ"ח • ברכת הארץ, מאת רבי ברוך דוד הכהן. תרס"ד • דא גזירת אורייתא, על איסור הבלורית. מאת רבי יהושע אלטר ווילדמאן. תרצ"א • קצות השלחן, חלק ד. מאת רבי אברהם חיים נאה. תרצ"ג. חתימה וחותמת "פרץ טוביה שטיין. דעוו" • שלשה כרכים קצות השלחן, חלקים א, ג, ה, ו, מאת רבי אברהם חיים נאה. תרפ"ו-תרצ"ט. חלק א שני עותקים אחד חסר שער • תכלאל, תרנ"ד • סידור הגר"א. תרנ"ה • סדר רב עמרם השלם. תרע"ב. סידור • חמשה חומשי תורה, עם ביאור שרשים והערות מאת רבי אריה ליב גורדון. תרס"ח • סידור חקת עולם, חלקים ב', ד', ה', ו', תרנ"ג-ד-ה. חלק ו' שני עותקים • כתר חכמה. מאת רבי חיים זאב וואלף. תר"מ • ספר היראה, מאת רבי יונה גירונדי. ווארשא, תרל"א. כרוך עם: • ספר ראה חיים עם תפילת חנ"ה. (חלק שני מתוך ספר תכונת הארץ) מאת רבי יהודה ליב צייטלין. תרמ"ט • ספר הישר לרבינו תם. תרכ"ד • לוח שנה "החבר". תרפ"ו • קונטרס חיי הנפש. מאת הפילוסוף שלמה מוסה. תרנ"ב • קונטרס השתפכות הנפש. מאת רבי יעקב צבי מעקלענבורג, תרס"ז • דרישת ציון, לחברת ישוב ארץ ישראל. עם ספר ראשון לציון. תרע"ט • תולדות חכמי ירושלם. חלק א ו- ג' עם חלק מלואים ומפתחות. מאת רבי אריה ליב פרומקין. עם הערות והוספות מאת אליעזר ריבלין. תרפ"ח-תר"צ. הקדשה בכתב יד אליעזר ריבלין • תקופת החמה וברכתה. למחזור ר"ד, תרפ"ה. מאת רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי • אסתר היפה, ספור אשר קרה בקושטא. מאת משה בר נסים. תרפ"ג • במרחקים, מאת ל. מקלר. תרס"ה • קורנין דנהור. ענף שלישי מספר קרובן של ישראל. מאת רבי אריה ליב פרומקין. תרנ"ג • דרך אבות, ביאור על מסכת אבות מאת רבי אליהו שי"ק. תרצ"ו • מסלת ישרים. מאת הרמח"ל. עם אגרות המוסר. תרפ"ה • שערי קדושה, לרבי חיים ויטאל. תרפ"ו • תולדות דרכי הלמוד בישיבות דרום, גליל, סורא ונהרדעא. מאת יעקב שמואל צורי שיזק. תרע"ד. חלק א. הקדשת המחבר בשער • כתבי מנחם מבש"ן. תרפ"ח • מגלת אסתר הפראגמאטית. מאת הירש ריווקין. תרע"ד • עטרת אליהו, חידושים בש"ס. מאת רבי אליהו פרנקל. תרע"ג • סדר משנה חלק ב. ביאור על ספר יד החזקה. מאת רבי וואלף הלוי מבאסקוויץ. תר"ס • הגיוני לב, מאת זלמן דוב ראשגוליז. תרפ"ז • באר יצחק על סדר קדשים. מאת רבי שלום ליב אייזענבאך. תרע"א • שו"ת פרי הארץ חלק ג. מאת רבי ישראל מאיר מזרחי. תרס"ה, מהדורה ראשונה. ככל הנראה חסר שער • שביתת השבת. מאת רבי יצחק מלצאן. תרע"ג • פרפראות לחכמה. על ליקוטי מוהר"ן. תרצ"ה • תורת הארץ. חלק א. מאת רבי משה קליערס. תרפ"ח • לב העברי, חלקים א-ב. פירוש צוואת רבי משה סופר החתם סופר. מאת רבי עקיבה יהוסף בן ר' יחיאל. תרפ"ד • ירחון המאסף. תרע"ד-תרע"ה. שנה 19. ששה חוברות • ספר מלחמת היצר. מאת רבי משה אליהו מארמורשטיין. תרצ"ה • דברי זאב, מאת זאב ביעדנאוויץ. חלק העשרים. תרצ"ז • כרך עם מס' קונטרסים, 1. נצח ישראל על מסכת נדרים. מאת רבי ישראל אריה ברינשטין. תש"ד. 2. ירחון תורת ארץ ישראל, כסלו-אדר, תרצ"ג. 3. ספר שארית יעקב מאת רבי יעקב אריה. תרמ"ג. עם קונטרס אמרי נועם • פרק בתולדות ארץ ישראל מאת אליעזר ריבלין, תרפ"ו • לב אריה החדש, חלקים א-ב. (סט) חידושים על חמשה חומשי תורה. מאת רבי יהודה אריה פערלאוו. הקדשת המחבר בדף הפורזץ. תרצ"ג • שאלות ותשובות עדת יעקב, חלק א. מאת רבי יעקב פיאטרקאווסקי. תרצ"ד • שערי זבח. הלכות שחיטה ודיני טריפות. מאת רבי מנחם הכהן ריזיקאוו. תרע"ג • טועמיה חיים זכו. ג' חלקים, תרפ"ד-תרפ"ז • דבר אליעזר, חלק א. תרצ"ה, הקדשת המחבר רבי אליעזר יהודה וולדינברג בעל "ציץ אליעזר" • שמועות ראי"ה חלק א. בראשית. תרצ"ט • חוברת כתבי אחים בהלכה ואגדה. תרצ"ד • ספר מלחמת היצר. תרצ"ה • ספר פעולת צדיק לחיים. תרע"ג • חלקת מחוקק. חוברת ב. חלקה ז. תרס"א • יהודי המזרח בארץ ישראל. תרפ"ח. מאת משה דוד גאון • קומי רני. תרפ"ה • כף החיים. על אורח חיים. חלק א. תר"ע. חתימת רבי "יצחק לבטון" • שערי דרך החיים. תרצ"א. שלושה עותקים • ספר בן יאיר. תרפ"ו • קונטרס מנהגי שביעית, תרצ"ז • חיי רחמים. תרפ"ט חסר התחלה • ידי אליהו, תר"צ. שני עותקים • שמיטת כספים. תש"ה. כרוך עם: • חידושי הרמ"ד. תרצ"ט. כרוך עם: • נצח ישראל. תש"ד. כרוך עם: • היכל התלמוד, אדר, תש"א. כרוך עם: • הדר יצחק. ת"ש • בנין ירושלם, כי ביצחק יקרא. תרפ"ח. כרוך עם: • לבוש ישע. ת"ש • אור הישר, תרצ"ו • מחנה ד"ן. תרפ"ז. שני עותקים • נחלת בנימין. תרפ"ז • החזקת התורה. תרצ"ו • חמדת ירושלם, תרס"ט • אדמת קדש, היא ארץ ישראל לגבולותיה. תרע"ג • דא גזירת אורייתא, תרצ"א • דרוש תמ"ר. תרע"ג • חדושי הרמב"ן. חלק א. תרפ"ח • ויאמרו אמן. תרפ"ז • רחובות יצחק, תרצ"א. שתי עותקים • קדיש לעלם, תרנ"א • אמרי ציון, תרס"ז • חלק יעקב, חלק א. תרס"ב. כרוך עם: • כסא שלמה, תר"ס • שבט מוסר, עצאית אלאדב. תרפ"ה • פקודת אלעזר, חלק א. תרמ"ז • דבר שאול, תרפ"ח • החיים והשלום, חלק א-ב, דרושים. תרצ"ז. שני כרכים • מגן בעדי, תרס"ד • מקבץ 50 חוברות "ההד" - ירחון חרדי מרכזי. בין השנים תרצ"ב-תרצ"ט • אריה שאג, תרפ"ג • שירי זמרה, תר"ץ • פתחי תשובה, תרפ"ו • קרנות צדיק, תרנ"ג  • ספר המצות לרמב"ם, תרפ"ט • תורת זבח, תרמ"ד • אברהם שנית חלק ב, תרצ"ב • כף החיים חלק א. תר"ע • אלומת יוסף, תרס"ט • חיבת הקדש, תרפ"ו • ברורי המדות, חלק א, תרפ"ט – הקדשת המקובל רבי שמעון צבי הורוויץ • ואמרו אמן, חלק ב תרפ"ט • תומר דבורה, תרפ"ח • מזכה הרבים, תרנ"ח • משלי, עם פירוש מאורי חיים, תרנ"א • חן וכבוד, תרמ"ד • דרוש תמ"ר, תרע"ג • קרבני לחמי, תרצ"ג-ז • ספר המצות להרמב"ם, תרפ"ו • וישב יוסף, תרס"ה • שאלות ותשובות יד יוסף, חלק א. תרנ"ח • פתח אליהו, חלק ב. תר"ץ • דברי חזקיהו, תרצ"ה • טוב הארץ, תרנ"א • תהלי'ם, עם חיבור עדות ביהוסף, תרפ"ו • נחמות צמח ישראל, תרס"ט • קול יעקב, מגלה כל סתום, תרס"ד • צדקה ורחמים, תרפ"ו • שערי עזרה, תרס"ו, שני עותקים, אחד מהם כרוך עם: • ש"ם משמעון, תרס"ו • פרי עץ הגן, חלק א. תרס"ד • נחלי יעקב, חלק א. תרע"ה • חכם לב, תרפ"ז • ציץ הקדש, חלק א. תר"פ • כפתור ופרח עם פירוש פרחי ציון (חסר שער) • אוריין תליתאי, תרע"ג • מחנה ד"ן, תרפ"ז • דין וחשבון, מפעולות הועד הכללי לשנתים ימים, תרצ"ה • כף החיים, חלק ג, תרע"ה •

חלק 2 ספרים שנדפסו בירושלים בשנות הת"ש: התיאור דלהלן הינו בסדר אקראי עם רשימת שמות הספרים בלבד.

• שו"ת דעת משה • המעשר והתרומה • שם משמואל • תולדות יצחק • אמרי ששון • בגדי השרד • כסא דפסחא • דברי סופרים • שו"ת שלמת חיים חלק ב • משפטי צדק • תקון כרת • חופת חתנים • הדרת זקנים • לקדושים אשר באר"ץ • הלולא רבא • קרן ישי • חכמי התלמוד • ערבות הילדים • אמרי בינה • דברי שלמה וטהרת בנות ישראל, חלק ב • ארעא דרבנן • שם משמואל • סתרי ומגני ישן וחדש • מחשבות שלום • כתר מלכות • אמירה נעימה מהדורא קמא • משפטי בני אדם חלק ב • אוצר הסיפורים חלק י"א • שאלות ותשובות הרב אברהם משה פינגרהוט • תלמוד לתלמיד • סדר קידושין ונישואין אחר חתימת התלמוד • פחד יצחק • שו"ת ש"ם הכהן חלק א • מלאכי עליון, תש"ה • הגיוני עזיאל, חלק א. תשי"ג. שני עותקים • מראה הילדים, תשי"ז • תורת הקדש, חלק א. תש"ט • אושר ירוחם, תשכ"ב • שמעתא דרב"א, חלק א. תש"ו • ויוסף שאול. תש"ב • דרשה לראש השנה. תשכ"ז • יוסף לקח, תש"ז • עבד המלך, תש"א • אורות אלים, תשכ"ג • גנזי המלך, תשכ"א • נתיב מצותיך ואוצר החיים, תש"ז • פני אהל מועד – בית שמחה. תשי"ט • ספר קדושה, תש"ז • מנחת יהודה, תשט"ז • חסדי אבות, תשט"ז • יסוד מורא, וסוד תורה. תשי"ח • רב ברכות, תשכ"ב • שבט מיהודה, תשט"ו. הקדשת המחבר רבי איסר יהודה אונטרמן • נרות שלמה. ת"ש • ספר המצות הקצר. חלק א. מצות עשה. תשט"ז • שעורי תורה על מס' נדרים. תש"ה • עוד יוסף חי, חלק ההלכות. ת"ש • ש"ה לבית אבות. תש"א • קורות היהודים בתורקיה ובארצות הקדם, הדורות האחרונים. תש"ה. כרוך עם: • הרב יהודה בן שמואל ביבאס, תשי"ז • נא"ה דור"ש מארז"ל. תשט"ז • אוהל שם, תש"ו • מחזור אהלי יעקב • דברי שלום חלק א • זכרי כהונה • לבוש ישע, ת"ש • ספר מאור האפלה. נור אלצ'לאם. תשי"ז. שתי עותקים • ישמח משה, תשכ"א • רבי יוסף ריבלין, רבי יושעה, אבי בנין הישוב בא"י. מאת אלטיר דוב ווישנאצקי. תש"ו • לוח התקון. של טעויות הדפוס בספר משנה ברורה. תשכ"א • דובר מישרים, על דבר מנהג ארץ ישראל. מאת חנוך זונדל גרוסברג, תשט"ז • קונטרס חובת הארץ. מאת רבי נסים כ'צ'ורי (כדורי). תשי"ד • חוברת למוסר, מאת רבי יוסף כ'צ'ורי (כדורי), תשי"ד • מרגניתא טבא הנהגות טובות מאת ר' יהונתן וואלינער. תש"י • שלוחי ארץ ישראל, תולדות השליחות מהארץ לגולה. מאת אברהם יערי. תשי"א. מהדורה ראשונה • שמחת אברהם מאת אברהם טכארעק, ת"ש • חוברת סדר ברכת החמה, תשי"ג • ביאור מהגר"א על חבקוק. תשנ"ח • ספר מעגל טוב. תשי"ט. • ילקוט שערים לרבנו יונה. ת"ש. • חוברת מדרש דוד, בראשית, תש"ז. • חדושי הגר"ח והגרי"ז. אייר, תשי"ד • חידושים על מסכת זבחים, מאת רבי יצחק זאב הלוי סלובייציק. תש"ו, כתב סטנסיל • חדושים על מסכתות זבחים, מנחות, ערכין, תמורה, נזיר, סוטה, מאת רבי יצחק זאב הלוי סלובייציק. תש"- סטנסיל • שאלות ותשובות שלמת חיים, חלק ב. על שו"ע יורה דעה מאת רבי יוסף חיים זוננפלד. תש"ב • ירחון תורת ארץ ישראל. שנה יז, אב, תש"ו • נא"ה דור"ש, הגיוני עזיאל, חלק א • מנורת המאור, תשכ"א • פרחי שושנה, תשי"ג • כל הכתוב לחיים, תשכ"ב • ספר המעשיות, מכתאב, מסלי אל וקת, תשי"ח • ספר אלישיב • שו"ת מהר"י בירב. תשי"ח • שו"ת הראנ"ח • זכרון יוסף • ויעמידה ליעקב, רנו ליעקב, דורש טוב • שו"ת בית יוסף • שו"ת אבקת רוכל • מי החג, תשי"ב. הקדשה בכתב יד המחבר רבי גרשון חנוך פישמן • נחלי חיים • ברכת אריאל • ברכת שלמה • תורת המדות.

סה"כ 452 ספרים. גדלים שונים, מצבים שונים. רוב ככל מצב טוב. האוסף נמכר כמות שהוא !

בספרים רבים הנמצאים בחלק 1 חתימות ורישומים רבני משפחת הדאיה, בעיקר של רבי עובדיה הדאיה בעל "ישכיל עבדי".


catalog
  Previous item
Next item