Auction 23 Rare books. Manuscripts. Hasidism. Research and bibliography
Jun 15, 2021
Levi Eshchol 14, Jerusalem, Israel

The auction has ended

LOT 30:

Collection [30] Books - Biography and Communities

Sold for: $160
Start price:
$ 100
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags:

Collection [30] Books - Biography and Communities

• מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל בשנת רמ"א. מאת אברהם יערי. ירושלים, תש"ט.

• אגרות מלמדים, באיטליה בין השנים שט"ו-שנ"א. מאת יעקב בוקסנבוים. תל אביב, תשמ"ו.

• אגרות בית ריאיטי. בסיינה בין השנים רצ"ז-שכ"ד. מאת יעקב בוקסנבוים. תל אביב, תשמ"ח.

• מהגיטו הוילנאי. טפוסים וצללים. מאת חייקל לונסקי. וילנא, תרפ"א. שני עותקים.

• ר' מאיר משעברעשין, ר' נתן נטע הנובר. סיפורי הגזירות בשנות ת"ח ות"ט. ירושלים, תשכ"ה.

• ירושלים מימי הבית הראשון עד בירת ישראל. הוצאת יד יצחק בן צבי. ירושלים, תשמ"ז. נייר מעטפת.

• תולדות הקהלה העברית בוילנה. מאת ישראל קלויזנר. חלק א. הסביבה והקהל. וילנה, תרצ"ח.

• וילנא בתקופת הגאון, המלחמה הרוחנית והחברתית בקהלת וילנא בתקופת הגר"א. מאת רבי ישראל קלויזנר. ירושלים, תש"ב.

• ספר התקנות והסכמות הנוהגים פעה"ק ירושלים, צילום מהדורת ירושלים, תרמ"ג. ירושלים, תש"כ.

• קורות היהודים ברומא, מאת אברהם כהנא. צילום מהדורת ורשה, תרס"א. ירושלים, תשכ"ט.

• לקורות היהודים ברוסיא פולין, וליטא. בשנות מאות השש עשרה והשבע עשרה. מאת בן ציון כ"ץ. ברלין, תרנ"ט.

• מגילת תענית. על ההרג הרב שהיה לאחינו בני ישראל באודיסא ובכל ארץ רוסיא, בימי ב' ג' ד' ה' למר חשון שנת תרס"ו. אדעססא, תרס"ו. כולל רשימת שמות המגינים אשר נהרגו. וסליחות על כך. טז עמ'.

• תולדות משפחת הורוויץ הדורות הראשונים. מאת רבי צבי הלוי איש הורוויץ. קרקא, תרצ"- כרוך עם:

• ספר טוב עין, קראקא, תרצ"ה.

• מקורות לקורות ישראל. לקורות הקהלות במדינות סלובקיה, אונגריה, טרנסילבניה, ויוגוסלביה. מאת רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד. ברגסאס, תרצ"ד.

• ישיבות הונגריה בגדלותן ובחורבנן. מאת רבי אברהם פוקס. ירושלים, תשל"ט. שני חלקים בשני כרכים.

• ספר קדושים. רביים אויף קידוש השם. מאת מנשה אונגער. ניו יורק, תשכ"ז 1967.

• ספר נר לקהילה קדושה דרצ'קה וגלילותיה, מאת אריה מושקוביץ. תל אביב, תשמ"ד.

• שני כרכים, פנקס ועד ק"ק פאדוואה. בין השנים של"ח-ש"צ. מאת דניאל קארפי. ירושלים, תשל"ד.

• מנחת יהודה, מחקרים על יהדות איטליה. מאת אנג'לו מרדכי פיאטלי ומירים סילברה. רומא, תשס"א. איטלקית.

• התורה והחיים בארצות המערב בימי הבינים. מאת ד"ר מ. גידעמאנן. שלשה חלקים. ווארשא, תרנ"ז-תרנ"ט.

• שימקה, ילדים במסכת הגבורה של הדור. מאת דוד זריצקי, תרגום מאת מאיר צבי פרוש. תל אביב, תשי"ב.

• בידי טמאים. מכתבים לאחות מעמק הבכא. מאת שרה ארליכמן. תל אביב, תש"ו.

• ספר זכרון לקהילת ביחאוה. תל אביב, תשכ"ט. יידיש ועברית.

• השואה והמרי. ילקוט על חורבן יהדות אירופה בשנות ת"ש-תש"ה. ירושלים, תשי"ג.

• חשיפת גנוזים מתימן. מאת יהודה לוי נחום. חולון, תשל"א. כולל צילומי כתבי יד תימניים.

סה"כ 27 ספרים ב 30 כרכים. גדלים שונים, מצב כללי טוב. האוסף נמכר כמות שהוא !