Auction 029 Part 2
Apr 28, 2021
8 Ramban St, Jerusalem., Israel

The auction has ended

LOT 431:

Collection of Books – Ephraim Deinard

Sold for: $460
Start price:
$ 150
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only
Users from foreign countries may be exempted from tax payments, according to the relevant tax regulations
tags:

Collection of Books – Ephraim Deinard
The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com
שבעה ספרים מאת הביבליוגרף אפרים דיינארד:
1. ספר מלחמת קרים, "קורות כל דברי המלחמה הנוראה אשר לחמו מלכי הברית על העיר הבצורה סעוואסטאפאל בשנות 1853-1856", מאת אפרים דיינארד. וורשא, תרל"ט 1879.
2. ספר צלם בהיכל, נגד שיתוף הפעולה של ד"ר יוסף קלויזנר וסטיפן ווייס (ממנהיגי הציונות בארה"ב) עם הנצרות והמשומדים, מאת אפרים דיינארד. [סט. לואיס, תרפ"ו 1926].
3. ספר קהלת אמעריקא, שני חלקים, מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, תרפ"ו [1926]. שני חלקים בכרך אחד. חלק א' עם מאמרים אודות ספרות בכלל ובאמריקה בפרט, חלק ב' עם רשימת כל הספרים שנדפסו באמריקה בדפוס עברי משנת 1735 עד שנת 1926 ובקורת קצרה על רוב הספרים. מהדורה בת 300 עותקים. ללא הפורטרט המוזכר במפעל הביבליוגרפיה.
4. ספר מלחמת תוגרמה בארץ ישראל, "את אשר ראו עיני ושמעו אזני בהיותי בארץ ישראל מראשית המלחמה", מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, תרפ"ו [1926]. עם תמונת המחבר.
5. ספר עלטה, "יוכיח... כי ספר הזהר הוא מזויף, ולא לרשב"י, וכי הקבלה היא אלילית ואלהים לא הבין דרכה", מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, תרפ"ז [1927]. בין היתר, טוען המחבר כי הבעש"ט "לא היה ולא נברא". מהדורה בת 300 עותקים.
6. ספר ארכת בת-עמי, ההכנות לקונגרס הרבנים בדבר יסוד הסנהדרין בציון, ובסופו מאמר "אל העם בציון", מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, [תר"פ 1920]. חסר דף אחד מהדפים הראשונים.
7. ספר חרב לד' ולישראל, נגד הספר "ישו הנוצרי ותורתו" מאת ד"ר יוסף קלויזנר, מאת אפרים דיינארד. סט. לואיס, תרפ"ג [1923]. חסר עמ' אחרון.
אפרים דיינארד (1846-1930) - ביבליוגרף וסופר עברי, אספן ספרים וסוחר ספרים; מגדולי הביבליוגרפים העבריים של העת החדשה; היסטוריון ופולמוסן, אשר נחשב לדמות צבעונית ומרתקת. נולד בעיר שוסמאקן (כיום ,Valdemārpil לטביה). מגיל צעיר הרבה במסעות ברחבי העולם, בהם חקר קהילות יהודיות שונות, ואסף ספרים וכתבי-יד עבריים. בשנות השמונים של המאה ה-19 החזיק בית מסחר לספרים באודסה. בשנת 1888 היגר לארה"ב, בשנת 1913 היגר לארץ ישראל ובשנת 1916 חזר לארה"ב. דיינארד חיבר עשרות ספרים, ובהם ספרי מחקר וספרי פולמוס חריפים (נגד הנצרות, נגד החסידות, ועוד). הוא נחשב לסופר פרובוקטיבי, ורבים מספריו עוררו ביקורת חריפה.
7 ספרים. גודל ומצב משתנים.
מאוסף ר' שמואל אשכנזי ז"ל.