Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 39:

חתימות: ספר שלחן גבוה וספר  אהל יוסף  שאלוניקי תקט"ו – תקט"ז מהדורה ...

Vendido por: $150
Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

חתימות: ספר שלחן גבוה וספר  אהל יוסף  שאלוניקי תקט"ו – תקט"ז מהדורה  ראשונה 
‎   שלחן גבוה – חידושי דינים  וביאורים על שלחן ערוך אורח חיים.     מאת הגאון רבי יוסף מולכו     משאלוניקי  וירושלים מספר הגהות מזרחיות עתיקות בספר   

‎שער נפרד לספר אהל יוסף הספר כרוך בשני כרכים דפים קמ"ה-קמ"ו חסרים , מצב בינוני  נקבי עש