Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 3:

נדיר מאד חתימות: ספר חושב מחשבות – המקובל ר' עמנואל חי ריקי – אמשטרדאם, תפ"ז – מהדורה ...

Vendido por: $160
Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

נדיר מאד חתימות: ספר חושב מחשבות – המקובל ר' עמנואל חי ריקי – אמשטרדאם, תפ"ז – מהדורה ראשונה


 דרשות ודברי הלכה בעניני מקוה ותפילין בחול המועד, פירושים לתנ"ך ומשנה ועוד.


כתובת הקדשה, רישומים וחותמות בדפי הבטנה הקדמיים: "הקדש מאת האחים הנעימים סי' יהושע ן' עולייל ואחיו סי' משה לבית מדרש אביהם ז"ל" [בטיטואן]; "קנין שלמה שמואל ס"ט"; רישום וחותמת בערבית; חותמות של "ישיבת בית יהודה שת"ת ן' עולייל, טיטואן יע"א" וחותמות "יוסף דוד סופר ווייסבערג מק"ק האליוויטץ בעה"ק ירושלים" (מופיעה גם בעמוד השער). רישום בכתב יד, בלאדינו, בדף הבטנה האחורי.
עח דף (דפים מה-מח חסרים) 17. מצב בינוני. כתמים ובלאי. דפים מנותקים. כריכה מקורית, בלויה מאד,