Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 31:

תשובות הב״ח.פרנקפורט דמיין תנ״ז -מהדורה ראשונה

המהדורה הראשונה של תשובות הב״ח 

חתימות ...


Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

תשובות הב״ח.פרנקפורט דמיין תנ״ז -מהדורה ראשונה


המהדורה הראשונה של תשובות הב״ח 

חתימות בדף השער: "חנני ד' אלקים גם בזה הק' יצחק [בן] הרב יעקב זאמשט זצ"ל... ברוך ירושלמי בעד..." [כפי הנראה רבי יעקב זאמשט בעל "חדות יעקב"]. "הק' יששכר יכונה בער ב"ר דוד ז"ל ש"ץ ונאמן ברזורבך היו' יו"ד שבט תקכ"ג לפ"ק חסרים דפים יח-יט. דפים יז, כ כפולים


מצב טוב