Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 5:

"מוסר ותוכחה לבני מלכים על ענייני התפילות והברכות, כולל סדר הלימוד לליל שביעי של פסח".
...


Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

"מוסר ותוכחה לבני מלכים על ענייני התפילות והברכות, כולל סדר הלימוד לליל שביעי של פסח".

רבי ישעיה רומאנין מפאדובה. מרבני ופוסקי איטליה. ב"ר יוסף ונכד רבי אהרן רומאנין. תלמיד רבי ישעיהו בסאן. חברו הקרוב של רבינו הרמח"ל ומבני חבורתו. רב בפדובה, לוגו, פיסארו. חיבר "מליץ יושר" ועוד. בנו ר יצחק חיים על מקומו אחריו.
חתימת בעלים בכתב יד מזרחי בשער הספר.
מפרט: [1], פג דף. 18 ס"מ. בדפוס וינדראמין. שינויים טיפוגראפיים בשער –[טופס נדיר זה ללא השער המעוטר].