Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 10:

ספר התשובות הנדיר אהל יעקב ששפורטש : אמשטרדם תצ"ז 

שאלות ותשובות להלכה ...

Vendido por: $650
Precio inicial:
$ 200
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

ספר התשובות הנדיר אהל יעקב ששפורטש : אמשטרדם תצ"ז 

שאלות ותשובות להלכה ולמעשה ) מאת רבי יעקב ששפורטש . By: Rabbi Ya'akov Sasportas . דור י"א לרמב"ן , נולד בשנת ש"ע , בצעירותו שימש כרב בתלמסאן אך מחמת רדיפות המלכות הוכרח לנדוד לאמשטרדם בשנת תי"א , בשנת תט"ז היה מבני פמליתו של החכם ר' מנשה בן ישראל כשבא להתייצב לפני המלך קרמוויל בלונדון , לאחמ"כ חזר למרוקו , משם להמבורג ושוב חזר לאמשטרדם ושימש כרב ראשי וראש ישיבת עץ חיים עד פטירתו בד' אייר תנ"ח , עם פרוץ תנועת השבתאות חשף את דמותה האמיתי של התנועה והעומד בראשה והיה כמעט יחיד בדורו במלחמתו העיקשת בש"צ , את רישום המאורעות רשם בספר ציצת נובל צבי שקיצור ממנו נדפס בסוף ספר זה אלא שהושמט בפקודת פרנסי אמ"ד ונותר בטפסים בודדים . בשו"ת שלפנינו ( סי' סח , סט , עא , ) נדפסו תשובות בענין נשיאת כפים בשבת שהנהיגו באמשטרדם בזמן הופעת ש"צ . את תשובתו בסי' סח הוא מסיים "… אין דעתי נוחה לחדש שום דבר כעת … כיון שבאה ע"י בלעם רשע ( גימט' שבתי ) ולא יקטרג עלינו בקטרוג עמלק הרשע " ( גימט' שבתי צבי ) .
אמשטרדם . תצ"ז , ( 1737 ) . דפוס הירץ לוי רופא מהדורה יחידה .
[ 5 ] , 83 , [ 1 ] , 122 – 122 [צ"ל : 125 ] דף . 29 ס"מ . הדפים האחרונים כוללים מפתחות בדף האחרון מפתחות לספר ציצת נובל צבי שנדפס עמו וכאמור הושמד – יש עותקים שגם נתלשו מהם דף המפתחות לפנינו נמצאים דפי המפתחות יש חתימות מזרחיות על הספר כולל  דף ההקדשה בפורטוגזית הנדיר  
מצב כללי טוב -בינוני נ״ע