Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 21:

ספר פלפולא חריפתא.פלפולים מגדולי ישראל. הומבורג תק”ב 

אוסף חידושי תורה ...

Vendido por: $150
Precio inicial:
$ 150
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

ספר פלפולא חריפתא.פלפולים מגדולי ישראל. הומבורג תק”ב 

אוסף חידושי תורה ופלפולים מגאוני הדורות ומאת המאסף רבי יואל מזולקווא
בין הרבנים המפורסמים שהובאו מחידושיהם בספר: הב”ח, בנו רבי יהודה יב, רבי העשיל מקראקא, בעל פני יהושע, רבי צבי הירש מהלברשטאט, בעל אבן העוזר ורבי דוד אופנהיים,

הומבורג תק”ב [1742]. מו דף. 16 ס”מ. פגמים קלים, מצב טוב