Subasta 1 MATMONIM FINE JUDAICA
24.5.21
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluido

LOTE 46:

.ספר 'שארית ישראל' עם הוספות להרה"ק רבי ישראל דוב מווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח

ליקוטי אמרות טהורות ...

Vendido por: $340
Precio inicial:
$ 300
Comisión de la casa de subasta: 18%
IVA: 6.63% IVA sobre el lote, no sobre la comisión
etiquetas:

.ספר 'שארית ישראל' עם הוספות להרה"ק רבי ישראל דוב מווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח


ליקוטי אמרות טהורות, "שער ההתקשרות" ודרשות לימים נוראים למועדי השנה ולשבתות השובבי"ם וענין התשובה ומעלת ההתקשרות לצדיקים.


 מהדורה זו היא "עם הוספות והנהגות ואזהרות מהרב המחבר" שנדפסו לראשונה. על ספר זה זה ומהדורה זו בפרט ראה מה שכתב החוקר החבד"י הרב יהושע מונדשיין ז"ל בס' 'ליקוטי שארית ישראל', (מונסי, תשס"ח).

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 545.


רבינו היה מגדולי תלמידיו של המגיד הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זצוק"ל, כפי שמובא בשער הספר: "האחד המיוחד שבתלמידי אדמו"ר הגדול והקדוש... מו"ה מרדכי מטשרנוביל... עוד משחר טל ילדותו עד אשר נגנז ארוה"ק, ולא זז מחבבו עד אשר סמך ידיו עליו וגלה לו כל תעלומות חכמתו, וכל רז לא אניס ליה...".


"הצדיק מווילעדניק" – הרה"ק רבי ישראל דוב (תקמ"ט-תר"י). נודע כפועל ישועות ובעל מופת. שמו התפרסם מאוד בסיפורי מופת יוצאים מדרך הטבע. מסופר כי בצוואתו הבטיח שכל מי שיפקוד את קברו בווילעדניק, תפילותיו לא ישובו ריקם, ו"אפילו אם לא יוכלו לגשת לקבר, יחזיקו בידית הדלת ויזכו להיוושע". לאחר מלחמת העולם השניה שרד האוהל הקדוש על קברו של רבינו. כשנוכחו השלטונות הקומוניסטים שהקבר של הצדיק מושך אליו המונים ומשמש להם לחיזוק האמונה, אטמו את פתח הכניסה ואת החלון של האוהל. אך זה לא מנעה מלפקוד את הקבר ולהחזיק בברזלים שנקבעו לרוחב הדלת האטומה. להיפך – זה הגביר את האמונה בצדיק, כשנוכחו שאחרי מאתיים שנה נתקיימו דבריו הק': שגם אלה שיחזיקו בקלמאקע -[ידית] של הקבר יזכו לישועה. עד היום נוהרים יהודים על קברו להוושע בדבר ישועה ורחמים.


מפרט: (2), מד, מט-נב דף. בדפוס אברהם שלום שאדאוו. 22 ס"מ. מצב מצוין