Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 42:

הקדשת המחבר:קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו וינא- ברלין תרפ״ג

Vendido por: $80
Precio inicial:
$ 60
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

הקדשת המחבר:קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו וינא- ברלין תרפ״ג
קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו זי"ע, עם הערות מאת רבי חיים בלאך. וינא -ברלין, [תרפ"ג 1923]. 
כולל "משא ומתן בין לשכת חצר הקיסר בווינא עם נשיאות המדינה בלבוב בעינו האדמו"ר המפורסם רבי ישראל מרוזין...", ו"מכתב מקורי" מהמהר"ל מפראג על יצירת הגולם. עם  הקדשת המחבר
כרוך עם ספרים חשובים ״אוצרות יוסף מאת רבי יוסף ענגיל״ ״קורות בתינו שטאמפי״ אסם בושם וינה״ 
מצב כללי טוב מאד