Subasta BSD2 MATMONIM FINE JUDAICA
Por Matmonim Auction House
27.6.22
1072 Madison, Lakewood NJ 08701, Estados Unidos

Rare Holy Books - Chassidut - Kabbalah - Chabad - Salauita and Zitamir Books
La subasta ha concluído

LOTE 40:

נדיר: אות התפילין וינה תרצ״ב 
דרשת הבר מצוה של הבחור משה אהרן דוב בוימנגער
...

Vendido por: $60
Precio inicial:
$ 50
Comisión de la casa de subasta: 23%
etiquetas:

נדיר: אות התפילין וינה תרצ״ב 
דרשת הבר מצוה של הבחור משה אהרן דוב בוימנגער

פריט יחודי ומענין חוברת נדירה של דרשת בר מצוה של הבחור משה אהרן דוב בוימנגער בשער מענין לציין שבשער נכתב 
בש״ק פרשת כי תבוא... ״י״ד להצהרת בלפור״ (ארבע עשר שנים מהצהרת בלפור)יחודי לראות בזמנים ההם איך שמזכירים את הצהרת בלפור חוברת נדירה
 
מפרט: 14 עמודים מצב מצוין