Rare Judaica books, Manuscripts and Holy Articles
By Atikim
Apr 10, 2022
Monroe NY 10950, United States

The auction has ended

LOT 2:

עותק מחותנו של הגאון רבי עקיבא איגר - מספרי הנודע ביהודה - מהדורה ראשונה - דורש ...

Sold for: $420
Start price:
$ 180
Buyer's Premium: 25%
tags:

עותק מחותנו של הגאון רבי עקיבא איגר - מספרי הנודע ביהודה - מהדורה ראשונה - דורש לציון פראג, תקפ"ז

דורש לציון, דרשות בחריפות ובקיאות, לשבת שובה ושבת הגדול, מאת הגאון רבי יחזקאל סגל לנדא מפראג – ה"נודע ביהודה". הדרשות שבספר זה הם מהדרשות שדרש בימי חורפו משנת תק"ה עד שנת תקי"ב בהיותו עוד משמש ברבנות עיר יאמפלי טרם שנתקבל לאב"ד פראג. הספר נדפס לאחר פטירתו של המחבר על ידי בנו וממלא מקומו הגאון ר' שמואל לנדא, שהוסיף עליו הגהות.

פראג, דפוס משה לנדא, תקפ"ז. מהדורה ראשונה.
בשער נרשם 'חלק ראשון' אולם לא נדפסו חלקים נוספים.
שלם, מצב טוב. כריכה ישנה ומנותקת.

**********************************************
על השער רישום בכתב יד הגאון רבי שמואל זנוויל מונק זצ"ל אב"ד וואלשטיין (תק?-ת"ר), מחותנו של הגאון רבי עקיבא איגר, לפי שבנו הבכור הגאון רבי אברהם איגר היה חתנו. וז"ל: "הגיעני במתנה מחתני התורני הנכבד י"א פו"מ כמ"ה שלמה נר"ו בן מחותני המנוח המפורסם לשבח מוהר"ר מרדכי בר"מ זצלה"ה, הק' שמואל זנוויל חפק"ק.." - בתוך הספר נמצאו איזה הגהות ארוכות עם תוכן למדני, כנראה בכתב ידו.

בדף לפני השער נרשם "זה הספר שייך לאאמ"ו ה"ה הרב החסיד הבקי המפורסם צנא מלא ספרא ה"ה התורני מ' שמואל זנוויל אב"ד דק"ק וואלשטיין יע"א, אני החותם הק' יצחק ישראל מעיר פראג".

ובדף שבסוף הספר נמצא רישום "כעדות נאמנה וברורה באתי להעיד שזה הספר הנעים אשר חיבר הרב הגאון האמיתי בעה"ח נודע ביהודא שייך לדודי הרב המאה"ג המופלג והמופלא צדיק אמיתי כש"ת מה"ו שמואל זנוויל אב"ד פה וואלשטיין כ"ה ניסן שנת תקצ"ג לפ"ק, ויעזור ויגן ויושיע לכל החותם בו, הק' מתתי' הכהן מילדי לעסלא יע"א, ולע"ע איתן מושב אבותי היקרים בעיר דאנציג המעטירה יע"א".
הכותב הוא הגאון רבי מתתי' הכהן מונק בן הג"ר רבי מיכל ליב מונק אב"ד לעסלא ודאנציג, שימש כאב"ד קרוינקא ופינא מתלמידי הגאון רבי עקיבא איגר.

עוד נמצא חתימה על השער " מיכאל מונק".